Nyheter

Nu finns det besöksparkering (platserna 18-27) i föreningens garage som är till för våra medlemmar och våra medlemmars besökare. För att ta sig till besöksparkeringen med bil åker du fram till porten, går sedan in genom dörren till vänster genom att använda samma kod som vi har till våra portar men trycker också in OK efter koden. Därefter öppnar du porten genom att trycka på knapparna med pilarna (DRA EJ I SNÖRET). När du sedan åker ut igen trycker du återigen på knapparna med pilarna så öppnas porten.

Betalning sker genom att använda Parksters app eller genom SMS-betalning. Kostnaden är 5 kronor i timmen.

Information om föreningens ekonomi

Årsredovisningen för föregående räkenskapsår är nu klar och godkänd av revisorerna. Resultatet blev ett underskott på cirka 1,8 miljoner kronor vilket förklaras av den rättstvist som varit gällande grusplanen bakom Klädesvägen 38 samt för höga elkostnader. Eftersom avskrivningarna på 2,1 miljoner kronor är en bokföringsmässig kostnad så var föreningens kassaflöde trots underskottet positivt.

Advokatkostnaderna var engångskostnader som inte belastar föreningens ekonomi detta år och styrelsen har vidtagit åtgärder för att minska elkostnaderna. Bland annat har ny elleverantör upphandlats så att vi får ett betydligt lägre pris och styrelsen har ändrat debiteringen så att föreningen numera debiterar marknadspris. Dessa åtgärder minskar föreningens kostnader avsevärt.  

Föreningens goda ekonomi gör att föreningen erbjuds mycket låga räntor när vi lägger om föreningens lån. På senaste styrelsemötet förnyade vi ett av föreningens lån till en ränta på närmare 0,5 % vilket kan jämföras med räntan på 3,5 procent som angavs i den ekonomiska planen. Nästa år omsätter vi ett ännu större lån och styrelsens bedömning är att föreningen kommer erbjudas fortsatt mycket låga räntenivåer även vid detta tillfälle.

Kameraövervakning i återvinningsrummet

Mot bakgrund av de återkommande problem som varit i återvinningsrummet så har styrelsen beslutat att installera kameraövervakning i återvinningsrummet. Styrelsen går nu igenom vad som krävs för att installera kameran och återkommer med ytterligare information om när den installeras.

Särskild besiktning

Den 17 oktober genomförde Besiktningsexperten i Stockholm AB en särskild besiktning av fem lägenheter samt besiktning av hus 2 (Klädesvägen 40). Detta för att styrelsen skulle få ett bättre beslutsunderlag för hur den fortsatta processen ska se ut inför garantibesiktningen som äger rum i mars nästa år.

Mot bakgrund av den rapport som Besiktningsexperten lämnat har styrelsen beslutat att anlita Besiktningsexperten för konsultation och kontroll vid den kommande garantibesiktningen. Styrelsen överväger också att genomföra en särskild besiktning av samtliga lägenheter och allmänna utrymmen inför besiktningen. Dialog pågår med vårt juridiska ombud inför det beslutet.

Översyn av fastighetsboxar/postboxar på Klädesvägen 38

På Klädesvägen 38 är det ett problem med fastighetsboxarna/postboxarna då det är får trångt mellan boxarna och hissen. Det skapar problem när folk vill in och ut ur hissen på samma gång och inte minst när leveranser av större paket sker. Styrelsen har varit i kontakt med Postnord för att hitta en bättre lösning och den lösning som styrelsen nu tittar på är att sätta nya fastighetsboxar utanför entrén.  

Nytt datum för höststädning av garage

Påminner om det nya datum för höststädning av garaget som Parkando i separat meddelande gått ut med. På grund av att städmaskinen gick sönder så flyttade de datum för städningen till nu på torsdag den 31 oktober mellan 09.00-12.00.

Vänligen flytta ut bilar, motorcykar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

Nomineringar till ny styrelse

Måndagen den 9 december äger den ordinarie föreningsstämman rum då vi bland annat väljer ny styrelse. Valberedningen önskar förslag på kandidater så känner du någon som du tycker är lämplig eller om du själv är intresserad vänligen ta kontakt med valberedningen som består av Linda Spolen och Vida Ghazi.  Linda nås på och Vida på

Sista dag för att komma in med nomineringar till valberedningen är den 30 november.

Kommande stämmor

Styrelsen påminner om den extra föreningsstämman som äger rum tisdagen den 12 november klockan 18.30. Då tar vi beslut om förslag till reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Vid den ordinarie föreningsstämman kommer Besiktningsexperten i Stockholm medverka och presentera sin rapport och hur det fortsatta arbetet kommer att se ut inför garantibesiktningen nästa år.

Båda dessa stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

 

Tid: Tisdagen den 12 november 2019 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Fika kommer serveras i anslutning till mötet så anmäl gärna ditt deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid extra stämman så har medlem rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år innan extra stämman.

Dagordning

• Stämmans öppnande

• Godkännande av dagordning

• Val av ordförande vid stämman

• Anmälan av ordförandens val av protokollförare

• Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

• Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

• Fastställande av röstlängd

• Förslag till reviderade stadgar

• Förslag till arvode för styrelsen för perioden maj 2019 t.o.m. december 2019.

• Stämman avslutas

Handlingar har skickats ut per e-post samt i samtliga brevlådor. Saknar du handlingar beställer du dem hos styrelsen. 

Måndagen den 21 oktober mellan 11.00-16.00 är det höststädning i garaget. 

Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt. Varken föreningen eller Parkando tar ansvar för eventuella skador som uppkommer på fordon som ej flyttats under tiden då garaget städas.

Om ni under denna dag parkerar bilen i P-hus vid Brommaplan (Klädesvägen 15) innan klockan 09.00 så är avgiften 15 kronor för hela dagen. Om ni parkerar efter klockan 09.00 är avgiften 15 kronor per timme.  

  

 

Flera medlemmar har upplevt problem med värmen den senaste tiden och vid felsökningen upptäcktes ett tryckfall mellan hus 4 och 5. Bravida har filmat ledningarna och inte hittat någon orsak till tryckfallet varför Bravida valt att göra en ny kulvert för att åtgärda tryckfallet.  

Så här ser tidsplanen ut:

Tis 1/10 Uppstart.

Ons 2/10 Leverans av material och flytt av el armaturer.

Tors 3/10 Fortsatt montage rörstråk samt håltagning från garage in till cykelrum och förråd (berörda hyresgäster är kontaktade).

Fre 4/10 Fortsatt montage rör och förberedelse för omkoppling

Mån 7/10 Omkoppling mot befintliga rör och rivning rör samt provtryckning.

Tis 8/10 Uppstart isoleringsarbete och brandtätning.

Ons – tors 9-10/10 Fortsatt isolering och märkning rör.

 

Fre 11/10 Avetablering och städning.