Nyheter

Vår vaktmästare Arne har meddelat att han tyvärr måste sluta hos oss. Arne har varit en enorm tillgång för föreningen och vi tackar honom för den här tiden. Vi söker nu en ny vaktmästare som kan arbeta på timbasis efter särskild överenskommelse. Arbetsuppgifterna är följande;

-          Städning av återvinningsrum

-          Bortforsling av grovsopor

-          Bortplockning av grovsopor i allmänna utrymmen

-          Städning av allmänna ytor utomhus

-          Gräsklippning (sommartid)

-          Dammsugning av pool (sommartid)

-          Vid behov mottagande av gods och leveranser när så sker

-          Vid behov utdelning av information i medlemmarna postfack

-          Uppdatering av information i entréerna

I samband med att föreningen förnyar avtalet om teknisk förvaltning kan det bli aktuellt att också låta vaktmästaren utföra vissa arbetsuppgifter som idag ligger på förvaltaren. Exempelvis byte av lampor i allmänna utrymmen, byte av namn på postlådor e.t.c.

Föreningen ersätter för nedlagt arbete efter särskild överenskommelse. Vi bedömer att uppdraget innebär arbetet 15-20 timmar i månaden.  

Är du intresserad av uppdraget eller känner du någon som du tror skulle passa tag kontakt med styrelsen på

Styrelsen har anlitat Besiktningsexperten i Stockholm AB för att genomföra garantibesiktningen. Besiktningen av lägenheterna kommer att göras mellan den 2 mars och den 12 mars. Vi kommer att återkomma i början på februari med mer detaljerad information samt med ett schema för när respektive lägenhet ska besiktigas. 

Efter att garantibesiktningen genomförts kommer ytterligare en besiktning av samtliga lägenheter att göras. Denna besiktning kommer vara en så kallad särskild besiktning där besiktningsmannen tittar på de delar som inte omfattas av garantibesiktningen men där föreningen kan rikta krav på byggherren att åtgärda.   

När julen nu börjar städas ut påminner styrelsen om att granar ska slängas vid Bromma återvinningscentral på Linta Gårdsväg 16.

Det sker också en särskild insamling av granar vid T-bana Abrahamsberg vid följande tider;

lördag 4 januari, kl. 16-18
söndag 5 januari, kl. 16-18
lördag 11 januari, kl. 16-18
söndag 12 januari, kl. 16-18

God fortsättning på det nya året!

Ny styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 9 december valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för förtroendet som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande;

Robert Noord, ordförande

Andreas Hallbeck, vice ordförande

Madeleine Mjöberg, kassör

Siavoush Fallahi, sekreterare

Pierre Khalil, ledamot

David Östling, ledamot

Dick Bennich, ledamot

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från och med den 1 januari utgår en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar 10% av ett prisbasbelopp och tas ut månadsvis. För 2020 innebär det en avgift vid andrahandsuthyrning på 394 kronor per månad.

Styrelsen påminner alla medlemmar om att det krävs styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning. Blankett för ansökan finns på föreningens hemsida. Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att få din bostadsrätt förverkad.

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Från och med den 1 februari 2020 omfattas samtliga medlemmar av ett kollektivt bostadsrättstillägg. Försäkringen kommer att ingå i den ordinarie månadsavgiften.  Det innebär att du från och med den dagen inte behöver ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. 

 

Sopor i trapphus

Styrelsen har fått in synpunkter på att det ibland ställs sopor i trapphuset. Det är inte lämpligt då det sprider en odör. Vänligen släng hushållssopor direkt i sopnedkastet eller ha kvar dem i lägenheten/på balkongen tills du går till sopnedkastet. Hushållssopor slängs i de grå behållarna på gården. Dessa ska INTE slängas i återvinningsrummet.

 

Testa brandvarnaren

I advents- och jultider är det ett mycket bra tillfälle att testa brandvarnaren och om nödvändigt byta batteri. Brandvarnaren är en billig livförsäkring.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

 

Tid: Måndagen den 9 december 2019 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Fika kommer serveras i anslutning till mötet så anmäl gärna ditt deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid extra stämman så har medlem rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år innan extra stämman.

Mellan klockan 18.30 och 19.00 kommer Besiktningsexperten i Stockholm AB samt föreningens juridiska ombud på Kriströms advokatbyrå finnas på plats för att ge information inför den garantibesiktning som ska genomföras i mars nästa år.

Dagordning

·       Stämmans öppnande

·       Godkännande av dagordning

·       Val av ordförande vid stämman

·       Anmälan av ordförandens val av protokollförare

·       Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

·       Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

·       Fastställande av röstlängd

·       Styrelsens årsredovisning

·       Revisorernas berättelse

·       Fastställande av resultat- och balansräkning

·       Beslut om resultatdisposition

·       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

·       Arvode åt styrelsen och revisorerna

·       Val av styrelseledamöter och suppleanter

·       Val av valberedning

·       Förslag till reviderade stadgar

·       Behandling av inkomna motioner

·       Stämmans avslutande