Nyheter

Inför den kommande garantibesiktningen nästa år har styrelsen anlitat Besiktningsexperten i Stockholm AB. Deras uppdrag är att under arbetet med garantibesiktningen agera stöd och rådgivare till styrelsen. Som ett första led i arbetet kommer Besiktningsexperten att utifrån protokollet från slutbesiktningen inspektera de åtgärder som har/skulle ha vidtagits i en del av fastigheten samt i ett urval av lägenheter. Detta för att få en bild av slutbesiktningen och de åtgärder som SSM är skyldiga att åtgärda. Utifrån resultatet av denna undersökning kommer styrelsen och Besiktningsexperten besluta hur det fortsatta arbetet inför garantibesiktningen kommer se ut.

Besiktningsexperten har utifrån slutbesiktningens protokoll valt ut Hus 2 där en särskild besiktning kommer göras av trapphus, loftgångar, fläktrum samt tak. De kommer också att besiktiga fem stycken lägenheter i hus 2 (Klädesvägen 40).

Medlemmar på Klädesvägen 40 som önskar få en sådan inspektion av sin lägenhet ombeds att anmäla intresse till styrelsen snarast då besiktningen kommer att göras under oktober månad. Medlemmen måste ha möjlighet att vara hemma vid besiktningen och kunna skriftligen uppvisa de felanmälningar som är gjorda. Du anmäler ditt intresse till

Styrelsen vill understryka vikten av att dokumentera och felanmäla brister. I samband med att garantibesiktningen genomförs så är det enbart de brister som framkommit i slutbesiktningen och de felanmälningar som är gjorda fram till garantibesiktningen som kan bedömas. Vid garantibesiktningen kommer det inte vara möjligt att ta upp brister på plats utan medlem måste påvisa att det är en brist från slutbesiktningen eller en brist som anmälts under garantitiden.  

Vår vaktmästare

Nu är vår vaktmästare Arne Silvennoinen på plats.  Året ut kommer han arbeta 1-2 dagar i månaden och därefter sker utvärdering. Hans primära arbetsuppgifter är att städa återvinningsrummet, vår innegård och ytorna runt fastigheten. Han kommer också ansvara för gräsklippning och göra olika projektinsatser, bl. a. köra bort grovsopor som finns i våra allmänna utrymmen, målningsarbeten, montering och diverse ombyggnader som kan krävas. 

Till vardags arbetar Arne som kyrkvaktmästare och är bosatt i Nynäshamn. Arne har stort intresse för natur och trädgård och kommer vara en tillgång för oss. Vi hälsar honom varmt välkommen till föreningen.

 

Besöksparkering

Styrelsen har beslutat att skapa besöksparkeringar i garaget för våra medlemmars besökare. Som det ser ut nu kommer det bli 10 besöksparkeringar och taxan kommer att vara 5 kronor per timme. Styrelsen återkommer med information när de kommer på plats.

Dialog pågår med SSM gällande att göra iordning ytan bakom höghuset (Klädesvägen 38) till parkeringsplatser enligt gällande detaljplan. När det är gjort kan besöksparkeringar bli aktuella även utomhus.   

 

Bortforsling av saker i allmänna utrymmen sker den 28-29 september

Det ligger saker i våra allmänna utrymmen (källarförråd och trapphus) som inte ska ligga där. Styrelsen har för en tid sedan lagt ut notiser om bortforsling av dessa saker för att ni som äger dessa ska ha en chans att själva köra bort dem till Bromma återvinningsstation eller om ni önskar behålla dem lägga in dem i era förråd. Helgen den 28-29 september planeras dessa saker att tas bort och slängas.

 

Ändrade tider för uthyrning av övernattningslägenheten

Tiderna för uthyrning av gemensamhetslokalen/övernattningslägenheten har ändrats. Detta då styrelsen och personal behöver komma in i lokalen på dagtid, bland annat för underhåll. Förändringen innebär att medlem som bokar lokalen får tillgång till den klockan 14.00 den bokade dagen till klockan 10.00 dagen efter. Om medlem önskar ha tillgång till lokalen innan klockan 14.00 eller efter klockan 10.00 dagen efter så behöver kontakt tas med styrelsen.  

 

Poolen stänger för säsongen

Tack vare det fantastiska engagemanget i poolgruppen har vi lyckats ha poolen öppen i princip varje dag mellan slutet av maj till nu. Eftersom det nu blir kallare väder har styrelsen beslutat att stänga poolen för säsongen. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar i poolgruppen för det fantastiska arbete de gjort under säsongen.

 

Debitering av förbrukad el

Idag debiteras medlemmarna en eltaxa som ligger under marknadspris vilket innebär att föreningen ”subventionerar” medlemmarnas elförbrukning. Styrelsen har därför beslutat att debiteringen av el istället skall baseras det marknadspris som gällt det föregående kvartalet.

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall. 

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler. 

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Ny portkod från och med 2 september

Från och med den 2 september har vi ny portkod. Den har aviserats i samtliga brevlådor men om du  saknar information om den nya koden så kontaktar du styrelsen.

 

Arbetet med övernattningslägenheten/gemensamhetslokalen

Styrelsen har hittat en lösning på var städfirman kan ha sitt förråd så de slipper ha tillgång till vår övernattningslägenhet/gemensamhetslokal. Arbetet pågår nu med att göra iordning det nya städförrådet. Styrelsen tittar också på en annan lösning för hur medlemmar som hyr lokalen ska komma in i den. Styrelsen ser gärna en lösning där det är möjligt att låsa lokalen när man är inne i den samt att det kommer vara personliga brickor som används för att komma in i lokalen. På så sätt så kan styrelsen få fram vem som gått in i lokalen och när. Styrelsen kommer också köpa in ett värdeskyddsskåp där den som hyr lokalen kan förvara värdesaker.

 

15-minuters parkeringar och farthinder på vägen närmast spåret

Som flera medlemmar noterat så har vi ett par 15-minutersparkeringar längs Klädesvägen 28-36. Om dessa används så skapar det trafikproblem. Skälet till att dessa satts upp är myndighetskrav på att det ska finnas parkering tillgängligt inom ett visst avstånd till porten. Styrelsen har tittat på alternativa platser för dessa parkeringar. Det förslag som styrelsen nu arbetar med är att ta bort de cykelställ som finns och där skapa utrymme för dessa parkeringar. Styrelsens bedömning är att de cykelställ och de cykelrum vi har inom fastigheten är fullt tillräckliga. 

Styrelsen har också beslutat att sätta upp farthinder längs Klädesvägen 28-36. Dessa är beställda och sätts upp inom kort.  Tills dess så uppmanar vi alla medlemmar som kör bil att hålla låg hastighet inom fastigheten.

 

Ljusavskärmningen

Enligt gällande detaljplan så ska ljusavskärmningen t o m hus 3 (Klädesvägen 38) bestå av växtligheter. Utredningar som har gjorts visar att det inte är tillräckligt med jord/utrymme varför en landskapsarkitekt fått uppdraget att ta fram förslag på annan lösning, ex gunnebostängsel med någon form av väv.

Styrelsen har begärt att få offert på en komplettering av denna ljusavskärmning så att den skulle kunna gå längs hela vår fastighet som vetter mot tunnelbanan. Styrelsen återkommer med mer information om lösningen är möjlig och priset acceptabelt.

 

Vaktmästare på timme

För att minska våra driftskostnader och få mer ordning i föreningen så har styrelsen beslutat att på prov under hösten timanställa en vaktmästare. Han heter Arne Silvennoinen och kommer initialt att vara i föreningen cirka en dag i månaden. Han kommer då se till att återvinningsrummet görs iordning så vi slipper beställa kostsamma bortforslingar och rengöringar, plocka bort skräp på innergården, runt fastigheten och i våra källarutrymmen samt vara behjälplig i diverse projekt som innebär montering/byggande.  

Vid årsskiftet kommer styrelsen utvärdera detta för att se om ett alternativ kan vara att utöka vaktmästartjänsten för att kunna få ner våra kostnader för den tekniska förvaltningen.

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsen ser över möjligheten att upphandla ett kollektivt bostadsrättstillägg så att detta ingår i avgiften till föreningen. Detta innebär i så fall att du som medlem inte behöver detta tillägg på din hemförsäkring. Idag måste alla medlemmar ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Det kostar cirka 300 kronor per år, beroende på vilket försäkringsbolag det är. Om du saknar en sådan så kan det få stora konsekvenser för dig om det är du som anses vara vållande till en skada som påverkar fastigheten eller dina grannars lägenhet.   

Genom att ha ett kollektivt bostadsrättstillägg så säkerställer vi att inga medlemmar missar denna försäkring samtidigt som medlemmarna spar cirka 300 kronor per år på att slippa ha tillägget till sin hemförsäkring.

Detta kommer att tas med i förslaget till nya stadgar och om stämman säger ja till förslaget så kan det börja gälla från årsskiftet.

 

Ny elleverantör

Styrelsen har beslutat att upphandla Mälarenergi som ny elleverantör vilket kommer att minska kostnaderna i föreningen med cirka 100 000 kronor per år. Detta kommer dock inte att minska medlemmarnas elkostnader då föreningen idag ”subventionerar” elkostnaden per lägenhet. Styrelsens ambition är att föreningen inte ska subventionera elkostnaden för medlemmarna så med denna upphandling minskas kostnaden utan att vi kraftigt behöver höja elavgiften för medlemmarna.

Med Mälarenergi får vi 100% förnybar el.

 

Poolbil

Styrelsen påminner också om att föreningen har en poolbil som är möjlig för medlemmarna att hyra. Idag är det väldigt få som nyttjar denna möjlighet vilket gör att det blir en kostnad för föreningen. Om inte nyttjandet av poolbilen ökar så kommer styrelsen överväga att säga upp poolbilen när avtalet löper ut.  

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall.  

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Parkeringar

Styrelsen tittar på möjligheten att skapa ett antal besöksparkeringar inom området. Dessa kommer vara i form av betalparkeringar där betalning sker via SMS eller parksters app. Styrelsen återkommer med mer information längre fram om detta.

Styrelsen har också blivit uppmärksammad på att de 15-minutersparkeringar som föreningen har och som är till för på- och avlastning har missbrukats och använts för längre tids parkering. I vissa fall för parkering i flera dagar. Under sommaren har styrelsen haft dialog med Parkando som ansvarar för parkeringarna i området och de har intensifierat parkeringsövervakningen i området. Under sommaren har ett flertal bilar erhållit kontrollavgift och styrelsen vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att det nu är en mer regelbunden kontroll av parkeringarna i området och att ni säkerställer att era besökare använder de betalparkeringar som finns i Bromma då det är ökad risk för kontrollavgift att inte följa parkeringsreglerna inom föreningens område.

Poolgruppen

Vi har haft möjlighet att hålla poolen öppen samtliga dagar under juni och juli vilket vi ska ge poolgruppen en stor eloge för. Vi vill gärna kunna hålla poolen öppen även under augusti månad men då krävs att det är fler som deltar i poolgruppens arbete. Om du är intresserad av att hjälpa till tag gärna kontakt med styrelsen eller gå med i facebookgruppen ”Poolgruppen Bromma Tracks”.

Aktuella datum

Glöm inte att notera den 12 november i din kalender för extra stämma om reviderade stadgar samt den 9 december för ordinarie föreningsstämma där vi bland annat väljer ny styrelse. Samtliga stämmor äger rum klockan 18.30 och i Kyrkan vi Brommaplan. 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

Nyckelservice

Idag har föreningen avtal med Sickla Låsteknik dit du vänder dig om du önskar beställa extra nycklar. Flera medlemmar har framfört önskemål om att föreningen ska byta till en leverantör närmare Bromma. Styrelsen har diskuterat frågan och gjort bedömningen att det inte är aktuellt att byta leverantör under garantitiden.

Styrelsen vill också upplysa medlemmarna om att det är möjligt att beställa extra nycklar mot postförskott och på så sätt slippa behöva åka till Sickla Låsteknik vid Globen. Kostnaden för postförskott står medlemmarna själva för.  

Upphandling av ny elleverantör

Inför att nuvarande avtal med föreningens elleverantör går ut så har styrelsen tagit in offerter från flera leverantörer. Styrelsen har nu beslutat att byta leverantör. Det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 oktober 2019.

Genom detta byte räknar styrelsen med att minska föreningens elkostnader med 20 procent vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor per år.

Ordningsregler för poolen

Det är fantastiskt att se att poolen är så uppskattad och väl använd. Den är verkligen en tillgång för föreningen och oss medlemmar. Styrelsen påminner om de ordningsregler som gäller för poolen och som du kan ta del av på föreningens hemsida. Bland annat är det inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken och det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

Återvinningsrummet

Med anledning av de återkommande problemen med ordningen i återvinningsrummet så har styrelsen beslutat att på försök begränsa öppettiderna. Styrelsen kommer att återkomma längre fram med vilka dagar och tider som återvinningsrummet kommer hålla öppet. Övriga dagar och tider kommer medlemmarna hänvisas till Bromma återvinningscentral på Linta gårdsväg 16. Tills styrelsen meddelat den nya information så är återvinningsrummet öppet som vanligt.

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

GLAD SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!