Nyheter

Hej !

Vårstädning i garaget Brf Bromma Tracks på Klädesvägen 38

Torsdagen den 2 maj kl. 08:00-16:00.

Nu är det dags för den årliga vårstädningen som ingår i underhållsplanen för garaget.

Vänligen flytta ut er bil från garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

Det ingår ej ersättningsplats vid underhåll av fastigheten, så som till exempel städning av garaget. Ni får själva hitta en alternativ plats under tider då garaget städas

 

Väl mött!

Med vänliga hälsingar,

Parkando gm Brf Bromma Tracks 

Kallelse och dagordning

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, org. nr 769617-1011, kallar härmed föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma med anledning av att 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

Stämman hålls onsdagen den 24 april 2019 med start kl. 18.00Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm .
_____________________________________________________________


Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
5. Val av justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om att upphäva stämmobeslutet från den 13 juni 2018 om att sälja del av fastigheten Stockholm Linneduken 1, samt att återkalla ansökan om planbesked.
9. Beslut om att medge talan i mål T 12218-18
10. Stämmans avslutande


Tacksam om du som avser komma till denna extra föreningsstämma anmäler detta per
e-post till
senast den 16 april 2019, vi kan då planera lokalen för rätt antal sittplatser samt förbereda fika. Ange lägenhetsnummer vid anmälan.
Om du sedan tidigare har anmält dig till extra stämman för ny styrelse så behöver du inte anmäla dig igen.

Välkommen!
Styrelsen__________________________________________________________________________________

Information till medlemmarna i BRF Bromma Tracks från styrelsen inför föreningsstämma den 24 april 2019

Styrelsen har fått in begäran att kalla till extra stämma från 38 medlemmar. De specifika frågor som stämman ska ta ställning till är
1

1. Upphäva stämmobeslutet från den 13 juni 2018 att sälja del av fastigheten, samt återkalla ansökan om planbesked
2. Medge talan i mål T 12218-18

När en extra stämma begärs för att fatta beslut i vissa specifika frågor, åligger det initiativtagarna att presentera ett fullgott beslutsunderlag för medlemmarna. Det är viktigt av flera skäl, dels för att medlemmarna ska kunna avgöra om de ska närvara på stämman, dels för att medlemmarna ska kunna ta ställning i själva sakfrågorna. Styrelsen har inte fått del av något sådant underlag.

De frågor som ska behandlas på denna stämma är enligt styrelsens bedömning mycket komplicerade och utfallet kan få långtgående konsekvenser för Föreningens ekonomi, men även för enskilda medlemmar. Det står naturligtvis alla medlemmar fritt att rösta som de vill på stämman, men det är viktigt att alla förstår vad som står på spel och vilka följder omröstningen kan få.

Den sittande styrelsen är som ni vet utsedd av SSM Bygg & Fastighets AB med stöd av Föreningens stadgar. Vi förstår att det kan skapa ett förtroendeproblem, men som Föreningens styrelse har vi alltid en skyldighet att se till Föreningens bästa och vi ansvarar inför stämman på samma sätt som alla andra styrelser.

Av de 38 medlemmar som begärt den extra stämman är 23 kärande i det mål som pågår mot Föreningen i Stockholms tingsrätt T 12218-18. Dessa medlemmar begär nu att Föreningen ska besluta att medge talan i målet, vilket enligt vår juridiska rådgivares bedömning innebär att Föreningen betraktas som förlorande part i målet. Föreningen kommer då åläggas att betala båda sidornas rättegångskostnader i tingsrätten. Det skulle dessutom innebära en stor risk för att Föreningen hamnar i ett omfattande skiljeförfarande med SSM Fastigheter AB. Skiljeförfarande är en tvistlösningsmodell som är mycket vanlig i affärslivet där parterna själva får vara med och utse och betala kostnaderna för skiljedomarna. Rättegångskostnaderna kan därför bli högre än i en domstolsprocess. En skiljedom är lika bindande som en domstolsdom och kan verkställas av Kronofogdemyndigheten.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är hanteringen av den del av fastigheten som ligger öster om Föreningens hus ("Området"). När projektet Bromma Tracks inleddes 2014 ville SSM bygga bostäder även på Området, men det förutsatte ändring av detaljplanen. En sådan ändring kunde av olika skäl ske först flera år senare, i januari 2018. Det var därför inte möjligt att stycka av Området när försäljningen av Fastigheten till Föreningen genomfördes under 2014. Den kostnadskalkyl som upprättats 2014 visade att det skulle försvåra försäljningen av lägenheterna om Föreningen skulle behöva betala fullt pris för hela fastigheten, inklusive ca 75 miljoner kr för Området. Det framstod inte som realistiskt att Föreningen skulle betala ett så högt belopp för mark som man inte kunde exploatera kommersiellt då en bostadsrättsförening i praktiken inte har möjlighet att bedriva fastighetsutveckling. Lösningen blev att parterna lät Området ingå i köpet gratis, genom att priset för Området drogs av, samtidigt som Föreningen och SSM Fastigheter AB skrev ett avtal som innebar att Föreningen skulle se till att Området gick tillbaka till SSM Fastigheter AB senare. Föreningens förpliktelser knöts till ett vite motsvarande Områdets marknadsvärde vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket uppskattades till 75 miljoner kronor, eftersom Föreningen skulle göra en obehörig vinst på det beloppet om avstyckningen inte skulle komma till stånd.

______________________
1. Även frågan om styrelsens sammansättning är föremål för extra stämma, men den hålls separat.


På en extra stämma den 13 juni 2018, beslutades därför att sälja Området till SSM Fastigheter AB som utlovat. Dessutom beslutades att godkänna och ge in ansökan om planbesked till stadsbyggnadskontoret. Föreningens samtliga 251 medlemmar var kallade till stämman och 71 medlemmar närvarade. Av de närvarande röstade 70 nej, men förslagen röstades ändå igenom eftersom Föreningens stadgar gav SSM Bygg & Fastighets AB stämmomajoritet fram till mars 2019. Det bör noteras att 180 medlemmar inte deltog på stämman.

Styrelsens bedömning i juni 2018 var att de beslut som fattades på stämman var nödvändiga för att Föreningen inte skulle riskera att bryta mot avtalet med SSM Fastigheter AB och därigenom ådra Föreningen vitet på 75 miljoner; det ansågs inte försvarbart att utsätta Föreningen för en sådan risk. Det kan tilläggas att de medlemmar som bor närmast Området har erbjudits kompensation av SSM för bland annat den eventuella påverkan på utsikten som byggnationen skulle kunna innebära.

Det är för att upphäva stämmobesluten från den 13 juni 2018 som 23 medlemmar har stämt Föreningen i Stockholms tingsrätts mål T 12218-18. Kärandena har bland annat anfört att stämmobesluten har fattats med stöd av ogiltiga/oskäliga stadgar och att besluten otillbörligt gynnar viss medlem (SSM Bygg & Fastighets AB) på andra medlemmars bekostnad. Föreningen har bestritt att besluten ska upphävas och menar att stadgarna är giltiga, liksom besluten.

Om Föreningen beslutar att medge kärandenas talan i T 12218-18 kommer två saker förmodligen att ske:
1. Målet läggs ner och Föreningen förpliktas att betala alla rättegångskostnader (egna och kärandenas) i målet
2. SSM Fastigheter AB kommer betrakta det som ett avtalsbrott och inleda skiljeförfarande om utbetalning av vitet på ca 75 miljoner kronor. Detta kommer sannolikt även bli resultatet om stämman bara röstar för de andra två frågorna, d.v.s. att upphäva beslutet att säja Området och återkalla ansökan om planbesked.

Styrelsen kan naturligtvis inte styra hur SSM Fastigheter AB kommer agera, men SSM Fastigheter AB har aviserat en avsikt att inleda skiljeförfarande vid Föreningens avtalsbrott. Hur stora riskerna är att Föreningen i så fall kommer åläggas att betala 75 miljoner kronor i vite kan vi inte bedöma, men det kommer med all sannolikhet bli en lång och påfrestande process med mycket höga rättegångskostnader på båda sidor. Om Föreningen skulle förlora kan det naturligtvis få allvarliga konsekvenser för dess ekonomi, men en tvist kan även få indirekta skadeverkningar oavsett vilken sida som slutligt vinner. Exempelvis kan enskilda medlemmar få svårt att sälja sina bostadsrätter under den tid tvisten pågår.

Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar i BRF Bromma Tracks ska inse situationens allvar och ta aktiv del i Föreningens beslutsfattande. Varje enskild medlem får naturligtvis välja hur mycket man vill engagera sig, men den demokratiska processen i Föreningen fungerar inte om majoriteten av medlemmarna är passiva och inte går på stämman och röstar.

För den som vill fördjupa sig i tingsrättstvisten har vi alla skrivelser tillgängliga och kan sända ut till den som vill ha.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen i BRF Bromma Tracks

_____________________________________________________________

 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, org. nr 769617-1011, kallar härmed föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma med anledning av att 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

Stämman hålls den 24 april 2019 med start kl. 18.15Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

 

Dagordning

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordning

3.     Val av ordförande vid stämman

4.   Anmälan av ordförandens val av protokollförare

5.     Val av justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.

6.     Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Val av styrelse

 

Valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter;  

Angelica Nordström (ledamot)

Siavoush Sia Fallahi (ledamot)

Andreas Hallbeck (ledamot)

Robert Noord (ledamot)

Pierre Khalil (suppleant)

David Östling (suppleant)

Dick Bennich (suppleant)  

 

9.     Stämmans avslutande

 

Tacksam om du som avser komma till denna extra föreningsstämma anmäler detta per
e-post till senast den 16 april 2019, vi kan då planera lokalen för rätt antal samt förbereda fika. Ange lägenhetsnummer vid anmälan.

 

Välkommen!

Styrelsen

 

_____________________________________________________________

 

Inbjudan till invigning och öppet hus 

Äntligen är det dags för invigning av gemensamhetslokalen. En lokal för oss medlemmar i Brf Bromma Tracks.  

En lokal som passar utmärkt för övernattning för medlemmarnas gäster och/eller som lokal för sammankomster för ett mindre sällskap.  

 

 

Söndagen den 17 februari klockan 15.00 är det högtidlig invigning och öppet hus. Vi visar lokalen och går igenom hur man bokar den. Från och med måndagen den 18 februari kommer det vara möjligt att boka lokalen via föreningens hemsida som lanseras och visas i samband med invigningen.

Det kommer bjudas på mousserande vin med enklare tilltugg!

 

 

Varmt välkomna!

Önskar Arbetsgruppen för gemensamhetslokalen

 

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något nytt och bättre till vårt boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

Hälsningar

Styrelsen via Martin Löfgren,
Projektledare för hemsidan