Nyheter

Aktuellt från styrelsen

Vi vet att det finns stora och höga förväntningar på vad styrelsen ska kunna åstadkomma nu när vi boende äntligen fått ta över föreningen. Vi vill därför informera er om den prioritering som styrelsen satt för sitt arbete till den ordinarie årsstämman i december.

Vi har tre stora utmaningar som prioriteras av styrelsen. Dels handlar det om att säkerställa att det beslut som fattades på den extra föreningsstämman att riva upp markförsäljningen också genomförs. Med stor sannolikhet så kommer stämmans beslut att bli föremål för rättslig prövning vilket styrelsen har beredskap för. 

Vidare kommer styrelsen säkerställa att föreningen har anlitat rätt kompetens inför den tvåårsbesiktning som ska genomföras i mars nästa år. Detta för att säkerställa att de påpekanden som finns också åtgärdas av byggaren.  Styrelsen kommer anlita särskild konsult för detta arbete.

Slutligen är det styrelsens tydliga ambition att få kontroll på föreningens kostnader med målsättningen att få ned de ”onödiga kostnaderna”. Detta för att få ekonomiskt utrymme att prioritera investeringar och insatser som ökar vår trivsel och säkerhet. Genom att ha kontroll på kostnaderna är det styrelsens målsättning att klara framtida investeringar utan att behöva höja avgiften.   

Styrelsen har för avsikt att på en kommande föreningsstämma redovisa arbetet med ekonomin samt en plan för investeringarna.

 

Avgift för avier per post

Från och med den 1 augusti 2019 kommer föreningen ta ut en avgift för avier som skickas med post. Avgiften kommer vara på 7,50 kronor per avi  vilket är självkostnaden för porto. 

Vi ser gärna att avier skickas med e-post. Om du inte önskar betala den särskilda avgiften så tag kontakt med Ekerö Redovisningsbyrå  . Ange vilken förening (Brf Bromma Tracks) och lägenhetsnummer du har.

 

Information om tidigare gjord radonmätning

Radonmätningar genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 25 januari och 11 april 2018.

Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3 och samtliga radonmätningar visar halter betydligt under detta gränsvärde.

Om du vet att det genomfördes en radonmätning i din lägenhet och du önskar ta del av resultatet för den så kan du ta kontakt med styrelsen på

 

Rabatt på tapeter och målarfärg

Bostadsrättsföreningen har blivit medlem i Fastighetsägarna vilket innebär att vi medlemmar kan få rabatt hos Måleributiken i Alvik. Vi får där 20 procent rabatt på lagervaror och 10 procent rabatt på beställningsvaror. Medlemsrabatten gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten gäller ej på nettoprissatta varor.

Uppge i butikens kassa att bostadsrättsföreningen är medlem i Fastighetsägarna samt medlemsnummer 62248.

 

Föreningens e-post

Vi har förstått att de mail som styrelsen skickar från e-postadressen har en tendens att hamna i skäpposten så ta gärna för vana att titta i skräpposten då och då, inte minst om du skickar mail till styrelsen och väntar på svar.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

 

Ny styrelse

Vid en extra stämma den 24 april så valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för det förtroende som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har nu konstituerat sig enligt följande;

Robert Noord, ordförande

Andreas Hallbeck, vice ordförande

Angelica Nordström, kassör

Siavoush Fallahi, sekreterare

Pierre Khalil, suppleant och vice kassör

David Östling, suppleant

Dick Bennich, suppleant

Ni når styrelsen på e-post;

Beslut om att upphäva tidigare beslut

Vid en extra stämma den 24 april så beslutades enhälligt att upphäva det tidigare stämmobeslutet från den 13 juni 2018 att sälja del av fastigheten Stockholm Linneduken 1 samt att återkalla ansökan om planbesked. Vidare beslutade stämman att medge talan i mål T 12218-18.

Styrelsen håller nu på att verkställa stämmans beslut.

Återvinningsrummet

Styrelsen har beslutat om en extra tömning av återvinningsrummet då det ligger grovsopor och elektronik i rummet som INTE ska slängas i återvinningsrummet. Medlemmar ansvarar själva för att grovsopor och elektronik transporteras till Bromma återvinningsstation. Kostnaden för varje extra tömning är mellan 2 000 – 3000 kronor. Styrelsen kommer under året att arbeta fram en strategi för hur vi ska få ordning på återvinningsrummet som presenteras för medlemmarna på en kommande stämma eller informationsmöte. Har du förslag på vad föreningen kan göra för att få ordning på återvinningsrummet och hålla kostnaderna nere så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Öppning av poolen

Preliminärt datum för öppning av poolen är lördagen den 25 maj. Styrelsen återkommer med information och inbjudan till öppningen. Förra året lyckades vi hålla poolen öppen alla dagar under säsong vilket var fantastiskt. Vi har samma ambition i år men en förutsättning för detta är att det finns medlemmar som är beredd att engagera sig i poolgruppen och där hjälpa till med provtagning, öppning och stängning. Anmäl ditt intresse till eller i facebookgruppen.

Fasaden på fastigheten

Som flera medlemmar noterat så blev det i vintras en skada på fasaden i samband med att plogning skedde. Måndagen den 13 maj har entreprenören Berg och landskap bokat in åtgärd. Arbetet går på underentreprenörens försäkring.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Bilder på föreningen

Vi behöver fina bilder på vårt område och föreningen som vi kan lägga ut på vår hemsida. Om du har tagit en bild som vi kan få använda till hemsidan så får du gärna maila till oss i styrelsen.

Hej !

Vårstädning i garaget Brf Bromma Tracks på Klädesvägen 38

Torsdagen den 2 maj kl. 08:00-16:00.

Nu är det dags för den årliga vårstädningen som ingår i underhållsplanen för garaget.

Vänligen flytta ut er bil från garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

Det ingår ej ersättningsplats vid underhåll av fastigheten, så som till exempel städning av garaget. Ni får själva hitta en alternativ plats under tider då garaget städas

 

Väl mött!

Med vänliga hälsingar,

Parkando gm Brf Bromma Tracks 

Kallelse och dagordning

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, org. nr 769617-1011, kallar härmed föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma med anledning av att 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

Stämman hålls onsdagen den 24 april 2019 med start kl. 18.00Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm .
_____________________________________________________________


Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
5. Val av justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om att upphäva stämmobeslutet från den 13 juni 2018 om att sälja del av fastigheten Stockholm Linneduken 1, samt att återkalla ansökan om planbesked.
9. Beslut om att medge talan i mål T 12218-18
10. Stämmans avslutande


Tacksam om du som avser komma till denna extra föreningsstämma anmäler detta per
e-post till
senast den 16 april 2019, vi kan då planera lokalen för rätt antal sittplatser samt förbereda fika. Ange lägenhetsnummer vid anmälan.
Om du sedan tidigare har anmält dig till extra stämman för ny styrelse så behöver du inte anmäla dig igen.

Välkommen!
Styrelsen__________________________________________________________________________________

Information till medlemmarna i BRF Bromma Tracks från styrelsen inför föreningsstämma den 24 april 2019

Styrelsen har fått in begäran att kalla till extra stämma från 38 medlemmar. De specifika frågor som stämman ska ta ställning till är
1

1. Upphäva stämmobeslutet från den 13 juni 2018 att sälja del av fastigheten, samt återkalla ansökan om planbesked
2. Medge talan i mål T 12218-18

När en extra stämma begärs för att fatta beslut i vissa specifika frågor, åligger det initiativtagarna att presentera ett fullgott beslutsunderlag för medlemmarna. Det är viktigt av flera skäl, dels för att medlemmarna ska kunna avgöra om de ska närvara på stämman, dels för att medlemmarna ska kunna ta ställning i själva sakfrågorna. Styrelsen har inte fått del av något sådant underlag.

De frågor som ska behandlas på denna stämma är enligt styrelsens bedömning mycket komplicerade och utfallet kan få långtgående konsekvenser för Föreningens ekonomi, men även för enskilda medlemmar. Det står naturligtvis alla medlemmar fritt att rösta som de vill på stämman, men det är viktigt att alla förstår vad som står på spel och vilka följder omröstningen kan få.

Den sittande styrelsen är som ni vet utsedd av SSM Bygg & Fastighets AB med stöd av Föreningens stadgar. Vi förstår att det kan skapa ett förtroendeproblem, men som Föreningens styrelse har vi alltid en skyldighet att se till Föreningens bästa och vi ansvarar inför stämman på samma sätt som alla andra styrelser.

Av de 38 medlemmar som begärt den extra stämman är 23 kärande i det mål som pågår mot Föreningen i Stockholms tingsrätt T 12218-18. Dessa medlemmar begär nu att Föreningen ska besluta att medge talan i målet, vilket enligt vår juridiska rådgivares bedömning innebär att Föreningen betraktas som förlorande part i målet. Föreningen kommer då åläggas att betala båda sidornas rättegångskostnader i tingsrätten. Det skulle dessutom innebära en stor risk för att Föreningen hamnar i ett omfattande skiljeförfarande med SSM Fastigheter AB. Skiljeförfarande är en tvistlösningsmodell som är mycket vanlig i affärslivet där parterna själva får vara med och utse och betala kostnaderna för skiljedomarna. Rättegångskostnaderna kan därför bli högre än i en domstolsprocess. En skiljedom är lika bindande som en domstolsdom och kan verkställas av Kronofogdemyndigheten.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är hanteringen av den del av fastigheten som ligger öster om Föreningens hus ("Området"). När projektet Bromma Tracks inleddes 2014 ville SSM bygga bostäder även på Området, men det förutsatte ändring av detaljplanen. En sådan ändring kunde av olika skäl ske först flera år senare, i januari 2018. Det var därför inte möjligt att stycka av Området när försäljningen av Fastigheten till Föreningen genomfördes under 2014. Den kostnadskalkyl som upprättats 2014 visade att det skulle försvåra försäljningen av lägenheterna om Föreningen skulle behöva betala fullt pris för hela fastigheten, inklusive ca 75 miljoner kr för Området. Det framstod inte som realistiskt att Föreningen skulle betala ett så högt belopp för mark som man inte kunde exploatera kommersiellt då en bostadsrättsförening i praktiken inte har möjlighet att bedriva fastighetsutveckling. Lösningen blev att parterna lät Området ingå i köpet gratis, genom att priset för Området drogs av, samtidigt som Föreningen och SSM Fastigheter AB skrev ett avtal som innebar att Föreningen skulle se till att Området gick tillbaka till SSM Fastigheter AB senare. Föreningens förpliktelser knöts till ett vite motsvarande Områdets marknadsvärde vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket uppskattades till 75 miljoner kronor, eftersom Föreningen skulle göra en obehörig vinst på det beloppet om avstyckningen inte skulle komma till stånd.

______________________
1. Även frågan om styrelsens sammansättning är föremål för extra stämma, men den hålls separat.


På en extra stämma den 13 juni 2018, beslutades därför att sälja Området till SSM Fastigheter AB som utlovat. Dessutom beslutades att godkänna och ge in ansökan om planbesked till stadsbyggnadskontoret. Föreningens samtliga 251 medlemmar var kallade till stämman och 71 medlemmar närvarade. Av de närvarande röstade 70 nej, men förslagen röstades ändå igenom eftersom Föreningens stadgar gav SSM Bygg & Fastighets AB stämmomajoritet fram till mars 2019. Det bör noteras att 180 medlemmar inte deltog på stämman.

Styrelsens bedömning i juni 2018 var att de beslut som fattades på stämman var nödvändiga för att Föreningen inte skulle riskera att bryta mot avtalet med SSM Fastigheter AB och därigenom ådra Föreningen vitet på 75 miljoner; det ansågs inte försvarbart att utsätta Föreningen för en sådan risk. Det kan tilläggas att de medlemmar som bor närmast Området har erbjudits kompensation av SSM för bland annat den eventuella påverkan på utsikten som byggnationen skulle kunna innebära.

Det är för att upphäva stämmobesluten från den 13 juni 2018 som 23 medlemmar har stämt Föreningen i Stockholms tingsrätts mål T 12218-18. Kärandena har bland annat anfört att stämmobesluten har fattats med stöd av ogiltiga/oskäliga stadgar och att besluten otillbörligt gynnar viss medlem (SSM Bygg & Fastighets AB) på andra medlemmars bekostnad. Föreningen har bestritt att besluten ska upphävas och menar att stadgarna är giltiga, liksom besluten.

Om Föreningen beslutar att medge kärandenas talan i T 12218-18 kommer två saker förmodligen att ske:
1. Målet läggs ner och Föreningen förpliktas att betala alla rättegångskostnader (egna och kärandenas) i målet
2. SSM Fastigheter AB kommer betrakta det som ett avtalsbrott och inleda skiljeförfarande om utbetalning av vitet på ca 75 miljoner kronor. Detta kommer sannolikt även bli resultatet om stämman bara röstar för de andra två frågorna, d.v.s. att upphäva beslutet att säja Området och återkalla ansökan om planbesked.

Styrelsen kan naturligtvis inte styra hur SSM Fastigheter AB kommer agera, men SSM Fastigheter AB har aviserat en avsikt att inleda skiljeförfarande vid Föreningens avtalsbrott. Hur stora riskerna är att Föreningen i så fall kommer åläggas att betala 75 miljoner kronor i vite kan vi inte bedöma, men det kommer med all sannolikhet bli en lång och påfrestande process med mycket höga rättegångskostnader på båda sidor. Om Föreningen skulle förlora kan det naturligtvis få allvarliga konsekvenser för dess ekonomi, men en tvist kan även få indirekta skadeverkningar oavsett vilken sida som slutligt vinner. Exempelvis kan enskilda medlemmar få svårt att sälja sina bostadsrätter under den tid tvisten pågår.

Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar i BRF Bromma Tracks ska inse situationens allvar och ta aktiv del i Föreningens beslutsfattande. Varje enskild medlem får naturligtvis välja hur mycket man vill engagera sig, men den demokratiska processen i Föreningen fungerar inte om majoriteten av medlemmarna är passiva och inte går på stämman och röstar.

För den som vill fördjupa sig i tingsrättstvisten har vi alla skrivelser tillgängliga och kan sända ut till den som vill ha.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen i BRF Bromma Tracks

_____________________________________________________________