Nyheter

Som en del kanske har uppmärksammat har det idag grävts på föreningens innegård. Detta är förberedelser för att vi inom kort sätter upp en julgran på innergården. Genom att placera en julgran på vår innergård är det styrelsens förhoppning att det skapas mer julkänsla på vår gemensamma gård.

 

Just nu är det ett hål i marken som vi ber alla att undvika. Där kommer granen senare att placeras.

 

Har ni frågor får ni gärna höra av er till styrelsen.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Från och med måndagen den 16 november har föreningen ett digitalt bokningssystem för tvättstugan. Bokning sker via Aptusportal på samma sätt som bokning för gemensamhetslokalen. Man använder sitt lägenhetsnummer (fem siffror) för att logga in, både som användarnamn och som lösenord.  Du använder samma bricka som du använder till återvinningsrummet för att komma in i tvättstugan. 

 

Länk till bokning:

https://brommatracks.aptustotal.se/aptusportal/

 

Välj därefter ”Tvätt”.

 

Systemet kommer att användas för bokningar av tvättid från och med måndag 16 november. Har du bokat tvättid efter detta datum via bokningstavlan vid tvättstugan behöver du snarast boka samma tidpunkt i det digitala systemet. Måndag den 16 november kommer dessutom bokningstavlan att tas ned. Bokningscylindrar kan hämtas fram tills dess.

 

Under några veckor kommer man dock in i tvättstugan med både nyckelbricka och nyckel. Låset kommer dock att avlägsnas och enbart bricka ska användas.

 

Bokningen gäller tre timmar med en extra halvtimme för torkning t.ex. bokad tvättid 10-13 ger en tid för tillgång till tvättstugan 10-13.30. Detta innebär också att den som bokat passet innan din bokade tid har rätt att nyttja torkskåpet en halvtimme in på den bokade tiden.    

 

Har ni frågor har gärna av er till styrelsen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed
föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 8 december 2020 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

På grund av Coronaläget behöver styrelsen veta hur många som beräknas
närvara. Detta för att kunna anpassa lokalen. Anmäl gärna ditt
deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid stämman så har medlem
rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller
medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år
innan extra stämman.

Handlingar till årsstämman skickas ut per mail till de medlemmar som
uppgett mailadress i medlemsregistret. Har du inte fått handlingarna på
mailen kan den hamnat i skräpposten. Du kan också beställa handlingarna
genom att maila styrelsen på 

Årsredovisningen kommer skickas ut senare då revisorerna ännu inte
behandlat den.

Dagordning
•       Stämmans öppnande
•       Godkännande av dagordning
•       Val av ordförande vid stämman
•       Anmälan av ordförandens val av protokollförare
•       Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
•       Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
•       Fastställande av röstlängd
•       Styrelsens årsredovisning
•       Revisorernas berättelse
•       Fastställande av resultat- och balansräkning
•       Beslut om resultatdisposition
•       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
•       Arvode åt styrelsen och revisorerna
•       Val av styrelseledamöter och suppleanter
•       Val av revisorer och suppleanter
•       Val av valberedning
•       Behandling av inkomna motioner
•       Stämmans avslutande
 
 

Nu är det dags för höststädning av garaget. Detta sker tisdagen den 20 oktober mellan klockan 11.00-15.00.

Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

 

Container för grovsopor tillgänglig den 2-5 oktober

Föreningen har hyrt in en container den 2-5 oktober för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·       Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·       Kylmöbler

·       Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·       Lysrör, lågenergilampor

·       Bekämpningsmedel

·       Frätande ämnen

·       Färgrester, lösningsmedel och lim

·       Asbest

·       Explosivt avfall

·       Stoft och aska

·       Riskavfall

·       Oljor

·       Batterier

·       Bildäck