Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma

 

Tid: Måndagen den 9 december 2019 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Fika kommer serveras i anslutning till mötet så anmäl gärna ditt deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid extra stämman så har medlem rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år innan extra stämman.

Mellan klockan 18.30 och 19.00 kommer Besiktningsexperten i Stockholm AB samt föreningens juridiska ombud på Kriströms advokatbyrå finnas på plats för att ge information inför den garantibesiktning som ska genomföras i mars nästa år.

Dagordning

·       Stämmans öppnande

·       Godkännande av dagordning

·       Val av ordförande vid stämman

·       Anmälan av ordförandens val av protokollförare

·       Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

·       Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

·       Fastställande av röstlängd

·       Styrelsens årsredovisning

·       Revisorernas berättelse

·       Fastställande av resultat- och balansräkning

·       Beslut om resultatdisposition

·       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

·       Arvode åt styrelsen och revisorerna

·       Val av styrelseledamöter och suppleanter

·       Val av valberedning

·       Förslag till reviderade stadgar

·       Behandling av inkomna motioner

·       Stämmans avslutande