Nyheter

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

 

Tid: Tisdagen den 12 november 2019 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Fika kommer serveras i anslutning till mötet så anmäl gärna ditt deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid extra stämman så har medlem rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år innan extra stämman.

Dagordning

• Stämmans öppnande

• Godkännande av dagordning

• Val av ordförande vid stämman

• Anmälan av ordförandens val av protokollförare

• Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

• Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

• Fastställande av röstlängd

• Förslag till reviderade stadgar

• Förslag till arvode för styrelsen för perioden maj 2019 t.o.m. december 2019.

• Stämman avslutas

Handlingar har skickats ut per e-post samt i samtliga brevlådor. Saknar du handlingar beställer du dem hos styrelsen.