Nyheter

Extra föreningsstämma 24 april

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, org. nr 769617-1011, kallar härmed föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma med anledning av att 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

Stämman hålls den 24 april 2019 med start kl. 18.15Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

 

Dagordning

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordning

3.     Val av ordförande vid stämman

4.   Anmälan av ordförandens val av protokollförare

5.     Val av justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.

6.     Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Val av styrelse

 

Valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter;  

Angelica Nordström (ledamot)

Siavoush Sia Fallahi (ledamot)

Andreas Hallbeck (ledamot)

Robert Noord (ledamot)

Pierre Khalil (suppleant)

David Östling (suppleant)

Dick Bennich (suppleant)  

 

9.     Stämmans avslutande

 

Tacksam om du som avser komma till denna extra föreningsstämma anmäler detta per
e-post till senast den 16 april 2019, vi kan då planera lokalen för rätt antal samt förbereda fika. Ange lägenhetsnummer vid anmälan.

 

Välkommen!

Styrelsen

 

_____________________________________________________________