Nyheter

Onsdagen den 18 Oktober kommer Spol & sug rengöra föreningens dagvattenbrunnar på innergården samt runt fastigheten.

De parkeringsplatser som som har dagvattenbrunn på sin plats behöver flytta bilen den aktuella dagen.

Höjd avgift från 1 januari 2023

På grund av fortsatt ökade drifts- och räntekostnader har styrelsen beslutat att från och med 1 januari 2024 höja avgifterna med 10%. Beslutet i styrelsen var inte enhälligt.

Bakgrunden till avgiftshöjningen är dels att under 2024 kommer ytterligare ett av föreningens större lån att bindas om från en ränta på idag runt 0,5% till en betydligt högre ränta. Idag ligger räntorna på föreningens fastighetslån strax över 4,6% och flera bedömare spår att Riksbanken kommer höja räntan ytterligare under hösten.

Utöver ökade räntekostnader ser vi fortsatt ökade driftskostnader. Bland annat har föreningen fått en avisering om en höjning av att fjärrvärmepriset med 12% från och med årsskiftet. Detta har styrelsen inte accepterat och begärt förhandling med leverantören. Att förhindra höjningen är svårt men styrelsen kommer göra allt som är möjligt för att förhindra en sådan kraftig höjning.

Styrelsen är väl medveten om svårigheterna många har med kraftigt ökade boendekostnader då de flesta av oss har egna lån på bostadsrätten men bedömningen från majoriteten i styrelsen är att denna avgiftshöjning ger föreningen bättre möjligheter att möta de ökade kostnader föreningen står inför nästa år. Vi håller nu tummarna att de prognoser som pekar på ett slut med räntehöjningarna nästa år och att vi till och med kan få börja se en utveckling där Riksbanken inleder sänkningar av räntan nästa år.  

Garantiåtgärder

Under våren genomfördes flera entreprenadbesiktningar. Flera fel har noterats vid de tre besiktningarna och för vilka besiktningsmännen bedömt att SSM ansvarar, bland annat:

 • Felaktigt utförande av och montage i schakt-/slitsbottnar.
 • Fel vad gäller ventilationen i tvättstugan.
 • Bubblor på brandklassade fönsterglas.
 • Fel spishäll.
 • Fuktfläckar på fasader och sprickor i balkongplattor.
 • Stomljudstörning.
 • Ljudstörning i lägenhet från poolens teknikrum.
 • Avloppsledning från handfat glider isär.
 • Kvarstående fel från slutbesiktningen avseende rörarbeten.

Föreningen har en pågående dialog med SSM om avhjälpande av felen noterade vid besiktningarna. SSM medger att avhjälpa många fel, men bestrider även att avhjälpa flera av felen noterade vid besiktningarna. Föreningen företräds av entreprenadjurist från Fastighetsägarna Service i kontakterna med SSM. Föreningen har blivit beviljad rättsskydd av Brandkontoret i ärendet.

SSM har under våren utfört åtgärder för att komma till rätta med stomljudstörning i en lägenhet. Åtgärderna, som utförts under den aktuella lägenheten, har tagits fram av konsultföretaget WSP Sverige AB (”WSP”), som SSM anlitat i frågan. Föreningen har i en dom från Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen i mars 2023 blivit förelagd att åtgärda bristen med stomljudstörningen i den lägenheten. WSP har i september 2023, efter den utförda åtgärden, utfört mätningar och kontroll av stomljudet i den aktuella lägenheten. Föreningen har haft stora problem med att få tillträde till att utföra mätningar i den lägenheten. Tvist pågår nu mellan Föreningen och bostadsrättshavaren till den lägenheten om förverkande av bostadsrätten. Föreningen företräds i den tvisten av fastighetsjurist från Fastighetsägarna Service, och har blivit beviljad rättsskydd av Brandkontoret även i det ärendet.

Vid föreningens årsmöte den 11 december kommer entreprenadjurist Nämi Sandart medverka och berätta mer om processen framåt och svara på eventuella frågor.

Poolbilen

Vi påminner om att poolbilen ska parkeras på handikapplatsen i garaget. Detta då det uppstått ett flertal parkeringsskador vid den tidigare platsen. Flera medlemmar har också påpekat att det är vanligt att bilen bokas och sedan avbokas nån timme innan den bokade tiden. Detta gör att tillgängligheten minskar avsevärt och föreningen tappar intäkter. Boka enbart poolbilen om du verkligen behöver den.

Nu på måndag den 11 september kommer fastighetsskötarna påbörja filterbyte samt rengöring av ventilationsaggregaten i föreningens teknikrum. Under tiden byte och rengöring pågår kommer ventilationen att stängas av.

För att inte ventilationen ska vara avstängd allt för lång tid kommer detta ske vid flera tillfällen. Avisering kommer även inför nästa tillfälle. Nedan ser ni när arbete beräknas pågå och då ventilationen stängs av.

Klädesvägen 42                        Måndagen den 11:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 40                        Tisdagen den 12:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 38                        Onsdagen den 13:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 34 & 36               Torsdagen den 14:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 28, 30 och 32     Fredagen den 15:e september mellan 10.00 – 12.00

 

Balkonginglasning

Föreningens bygglov för balkonginglasningar gick ut i somras och arbetet med att få klart slutbeskedet pågår för fullt.

Styrelsen har under sommaren upphandlat ny leverantör och idag signerades ett samarbetsavtal med Svenska Lumon AB. Avtalet innebär att Svenska Lumon står för det nya bygglovet och är den leverantör som vi rekommenderar föreningens medlemmar att anlita. Avtalet innebär att föreningens medlemmar alltid har 15% rabatt på ordinarie pris och om minst tre medlemmar beställer vid samma tillfälle ges en rabatt på 24%. Vi rekommenderar därför att medlemmar som önskar glasa in sin balkong undersöker intresset hos fler medlemmar för att kunna få ett lägre pris.

Handläggningstiden för det nya bygglovet är maximalt 10 veckor men då leveranstiden på balkonginglasning är cirka sex veckor kan ni redan nu ta kontakt med Svenska Lumon för offert och eventuell beställning. Ni kontaktar Jesper Jakobsson på eller på 08-408 08 442. 

 

Föreningsstämma

Boka in måndagen den 11 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan. 

Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 

Poolen stänger den 18 september

Förra året stängde vi poolen den 11 september men då vädret varit lite tråkigt under denna sommar håller vi öppet någon vecka längre och hoppas på några varma septemberdagar så vi kan njuta av poolen. Söndagen den 17 september blir sista dagen som poolen håller öppet.

 

Kontaktuppgifter

 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 24-27 augusti. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

I samband med detta kommer föreningen också göra en genomgång av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck