Nyheter

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma

 

Tid: Tisdagen den 12 november 2019 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

Fika kommer serveras i anslutning till mötet så anmäl gärna ditt deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid extra stämman så har medlem rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år innan extra stämman.

Dagordning

• Stämmans öppnande

• Godkännande av dagordning

• Val av ordförande vid stämman

• Anmälan av ordförandens val av protokollförare

• Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

• Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

• Fastställande av röstlängd

• Förslag till reviderade stadgar

• Förslag till arvode för styrelsen för perioden maj 2019 t.o.m. december 2019.

• Stämman avslutas

Handlingar har skickats ut per e-post samt i samtliga brevlådor. Saknar du handlingar beställer du dem hos styrelsen. 

Måndagen den 21 oktober mellan 11.00-16.00 är det höststädning i garaget. 

Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt. Varken föreningen eller Parkando tar ansvar för eventuella skador som uppkommer på fordon som ej flyttats under tiden då garaget städas.

Om ni under denna dag parkerar bilen i P-hus vid Brommaplan (Klädesvägen 15) innan klockan 09.00 så är avgiften 15 kronor för hela dagen. Om ni parkerar efter klockan 09.00 är avgiften 15 kronor per timme.  

  

 

Flera medlemmar har upplevt problem med värmen den senaste tiden och vid felsökningen upptäcktes ett tryckfall mellan hus 4 och 5. Bravida har filmat ledningarna och inte hittat någon orsak till tryckfallet varför Bravida valt att göra en ny kulvert för att åtgärda tryckfallet.  

Så här ser tidsplanen ut:

Tis 1/10 Uppstart.

Ons 2/10 Leverans av material och flytt av el armaturer.

Tors 3/10 Fortsatt montage rörstråk samt håltagning från garage in till cykelrum och förråd (berörda hyresgäster är kontaktade).

Fre 4/10 Fortsatt montage rör och förberedelse för omkoppling

Mån 7/10 Omkoppling mot befintliga rör och rivning rör samt provtryckning.

Tis 8/10 Uppstart isoleringsarbete och brandtätning.

Ons – tors 9-10/10 Fortsatt isolering och märkning rör.

 

Fre 11/10 Avetablering och städning.

Inför den kommande garantibesiktningen nästa år har styrelsen anlitat Besiktningsexperten i Stockholm AB. Deras uppdrag är att under arbetet med garantibesiktningen agera stöd och rådgivare till styrelsen. Som ett första led i arbetet kommer Besiktningsexperten att utifrån protokollet från slutbesiktningen inspektera de åtgärder som har/skulle ha vidtagits i en del av fastigheten samt i ett urval av lägenheter. Detta för att få en bild av slutbesiktningen och de åtgärder som SSM är skyldiga att åtgärda. Utifrån resultatet av denna undersökning kommer styrelsen och Besiktningsexperten besluta hur det fortsatta arbetet inför garantibesiktningen kommer se ut.

Besiktningsexperten har utifrån slutbesiktningens protokoll valt ut Hus 2 där en särskild besiktning kommer göras av trapphus, loftgångar, fläktrum samt tak. De kommer också att besiktiga fem stycken lägenheter i hus 2 (Klädesvägen 40).

Medlemmar på Klädesvägen 40 som önskar få en sådan inspektion av sin lägenhet ombeds att anmäla intresse till styrelsen snarast då besiktningen kommer att göras under oktober månad. Medlemmen måste ha möjlighet att vara hemma vid besiktningen och kunna skriftligen uppvisa de felanmälningar som är gjorda. Du anmäler ditt intresse till

Styrelsen vill understryka vikten av att dokumentera och felanmäla brister. I samband med att garantibesiktningen genomförs så är det enbart de brister som framkommit i slutbesiktningen och de felanmälningar som är gjorda fram till garantibesiktningen som kan bedömas. Vid garantibesiktningen kommer det inte vara möjligt att ta upp brister på plats utan medlem måste påvisa att det är en brist från slutbesiktningen eller en brist som anmälts under garantitiden.  

Vår vaktmästare

Nu är vår vaktmästare Arne Silvennoinen på plats.  Året ut kommer han arbeta 1-2 dagar i månaden och därefter sker utvärdering. Hans primära arbetsuppgifter är att städa återvinningsrummet, vår innegård och ytorna runt fastigheten. Han kommer också ansvara för gräsklippning och göra olika projektinsatser, bl. a. köra bort grovsopor som finns i våra allmänna utrymmen, målningsarbeten, montering och diverse ombyggnader som kan krävas. 

Till vardags arbetar Arne som kyrkvaktmästare och är bosatt i Nynäshamn. Arne har stort intresse för natur och trädgård och kommer vara en tillgång för oss. Vi hälsar honom varmt välkommen till föreningen.

 

Besöksparkering

Styrelsen har beslutat att skapa besöksparkeringar i garaget för våra medlemmars besökare. Som det ser ut nu kommer det bli 10 besöksparkeringar och taxan kommer att vara 5 kronor per timme. Styrelsen återkommer med information när de kommer på plats.

Dialog pågår med SSM gällande att göra iordning ytan bakom höghuset (Klädesvägen 38) till parkeringsplatser enligt gällande detaljplan. När det är gjort kan besöksparkeringar bli aktuella även utomhus.   

 

Bortforsling av saker i allmänna utrymmen sker den 28-29 september

Det ligger saker i våra allmänna utrymmen (källarförråd och trapphus) som inte ska ligga där. Styrelsen har för en tid sedan lagt ut notiser om bortforsling av dessa saker för att ni som äger dessa ska ha en chans att själva köra bort dem till Bromma återvinningsstation eller om ni önskar behålla dem lägga in dem i era förråd. Helgen den 28-29 september planeras dessa saker att tas bort och slängas.

 

Ändrade tider för uthyrning av övernattningslägenheten

Tiderna för uthyrning av gemensamhetslokalen/övernattningslägenheten har ändrats. Detta då styrelsen och personal behöver komma in i lokalen på dagtid, bland annat för underhåll. Förändringen innebär att medlem som bokar lokalen får tillgång till den klockan 14.00 den bokade dagen till klockan 10.00 dagen efter. Om medlem önskar ha tillgång till lokalen innan klockan 14.00 eller efter klockan 10.00 dagen efter så behöver kontakt tas med styrelsen.  

 

Poolen stänger för säsongen

Tack vare det fantastiska engagemanget i poolgruppen har vi lyckats ha poolen öppen i princip varje dag mellan slutet av maj till nu. Eftersom det nu blir kallare väder har styrelsen beslutat att stänga poolen för säsongen. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar i poolgruppen för det fantastiska arbete de gjort under säsongen.

 

Debitering av förbrukad el

Idag debiteras medlemmarna en eltaxa som ligger under marknadspris vilket innebär att föreningen ”subventionerar” medlemmarnas elförbrukning. Styrelsen har därför beslutat att debiteringen av el istället skall baseras det marknadspris som gällt det föregående kvartalet.

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall. 

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler. 

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/