Nyheter

Ny portkod från och med 2 september

Från och med den 2 september har vi ny portkod. Den har aviserats i samtliga brevlådor men om du  saknar information om den nya koden så kontaktar du styrelsen.

 

Arbetet med övernattningslägenheten/gemensamhetslokalen

Styrelsen har hittat en lösning på var städfirman kan ha sitt förråd så de slipper ha tillgång till vår övernattningslägenhet/gemensamhetslokal. Arbetet pågår nu med att göra iordning det nya städförrådet. Styrelsen tittar också på en annan lösning för hur medlemmar som hyr lokalen ska komma in i den. Styrelsen ser gärna en lösning där det är möjligt att låsa lokalen när man är inne i den samt att det kommer vara personliga brickor som används för att komma in i lokalen. På så sätt så kan styrelsen få fram vem som gått in i lokalen och när. Styrelsen kommer också köpa in ett värdeskyddsskåp där den som hyr lokalen kan förvara värdesaker.

 

15-minuters parkeringar och farthinder på vägen närmast spåret

Som flera medlemmar noterat så har vi ett par 15-minutersparkeringar längs Klädesvägen 28-36. Om dessa används så skapar det trafikproblem. Skälet till att dessa satts upp är myndighetskrav på att det ska finnas parkering tillgängligt inom ett visst avstånd till porten. Styrelsen har tittat på alternativa platser för dessa parkeringar. Det förslag som styrelsen nu arbetar med är att ta bort de cykelställ som finns och där skapa utrymme för dessa parkeringar. Styrelsens bedömning är att de cykelställ och de cykelrum vi har inom fastigheten är fullt tillräckliga. 

Styrelsen har också beslutat att sätta upp farthinder längs Klädesvägen 28-36. Dessa är beställda och sätts upp inom kort.  Tills dess så uppmanar vi alla medlemmar som kör bil att hålla låg hastighet inom fastigheten.

 

Ljusavskärmningen

Enligt gällande detaljplan så ska ljusavskärmningen t o m hus 3 (Klädesvägen 38) bestå av växtligheter. Utredningar som har gjorts visar att det inte är tillräckligt med jord/utrymme varför en landskapsarkitekt fått uppdraget att ta fram förslag på annan lösning, ex gunnebostängsel med någon form av väv.

Styrelsen har begärt att få offert på en komplettering av denna ljusavskärmning så att den skulle kunna gå längs hela vår fastighet som vetter mot tunnelbanan. Styrelsen återkommer med mer information om lösningen är möjlig och priset acceptabelt.

 

Vaktmästare på timme

För att minska våra driftskostnader och få mer ordning i föreningen så har styrelsen beslutat att på prov under hösten timanställa en vaktmästare. Han heter Arne Silvennoinen och kommer initialt att vara i föreningen cirka en dag i månaden. Han kommer då se till att återvinningsrummet görs iordning så vi slipper beställa kostsamma bortforslingar och rengöringar, plocka bort skräp på innergården, runt fastigheten och i våra källarutrymmen samt vara behjälplig i diverse projekt som innebär montering/byggande.  

Vid årsskiftet kommer styrelsen utvärdera detta för att se om ett alternativ kan vara att utöka vaktmästartjänsten för att kunna få ner våra kostnader för den tekniska förvaltningen.

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsen ser över möjligheten att upphandla ett kollektivt bostadsrättstillägg så att detta ingår i avgiften till föreningen. Detta innebär i så fall att du som medlem inte behöver detta tillägg på din hemförsäkring. Idag måste alla medlemmar ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Det kostar cirka 300 kronor per år, beroende på vilket försäkringsbolag det är. Om du saknar en sådan så kan det få stora konsekvenser för dig om det är du som anses vara vållande till en skada som påverkar fastigheten eller dina grannars lägenhet.   

Genom att ha ett kollektivt bostadsrättstillägg så säkerställer vi att inga medlemmar missar denna försäkring samtidigt som medlemmarna spar cirka 300 kronor per år på att slippa ha tillägget till sin hemförsäkring.

Detta kommer att tas med i förslaget till nya stadgar och om stämman säger ja till förslaget så kan det börja gälla från årsskiftet.

 

Ny elleverantör

Styrelsen har beslutat att upphandla Mälarenergi som ny elleverantör vilket kommer att minska kostnaderna i föreningen med cirka 100 000 kronor per år. Detta kommer dock inte att minska medlemmarnas elkostnader då föreningen idag ”subventionerar” elkostnaden per lägenhet. Styrelsens ambition är att föreningen inte ska subventionera elkostnaden för medlemmarna så med denna upphandling minskas kostnaden utan att vi kraftigt behöver höja elavgiften för medlemmarna.

Med Mälarenergi får vi 100% förnybar el.

 

Poolbil

Styrelsen påminner också om att föreningen har en poolbil som är möjlig för medlemmarna att hyra. Idag är det väldigt få som nyttjar denna möjlighet vilket gör att det blir en kostnad för föreningen. Om inte nyttjandet av poolbilen ökar så kommer styrelsen överväga att säga upp poolbilen när avtalet löper ut.  

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall.  

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Parkeringar

Styrelsen tittar på möjligheten att skapa ett antal besöksparkeringar inom området. Dessa kommer vara i form av betalparkeringar där betalning sker via SMS eller parksters app. Styrelsen återkommer med mer information längre fram om detta.

Styrelsen har också blivit uppmärksammad på att de 15-minutersparkeringar som föreningen har och som är till för på- och avlastning har missbrukats och använts för längre tids parkering. I vissa fall för parkering i flera dagar. Under sommaren har styrelsen haft dialog med Parkando som ansvarar för parkeringarna i området och de har intensifierat parkeringsövervakningen i området. Under sommaren har ett flertal bilar erhållit kontrollavgift och styrelsen vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att det nu är en mer regelbunden kontroll av parkeringarna i området och att ni säkerställer att era besökare använder de betalparkeringar som finns i Bromma då det är ökad risk för kontrollavgift att inte följa parkeringsreglerna inom föreningens område.

Poolgruppen

Vi har haft möjlighet att hålla poolen öppen samtliga dagar under juni och juli vilket vi ska ge poolgruppen en stor eloge för. Vi vill gärna kunna hålla poolen öppen även under augusti månad men då krävs att det är fler som deltar i poolgruppens arbete. Om du är intresserad av att hjälpa till tag gärna kontakt med styrelsen eller gå med i facebookgruppen ”Poolgruppen Bromma Tracks”.

Aktuella datum

Glöm inte att notera den 12 november i din kalender för extra stämma om reviderade stadgar samt den 9 december för ordinarie föreningsstämma där vi bland annat väljer ny styrelse. Samtliga stämmor äger rum klockan 18.30 och i Kyrkan vi Brommaplan. 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

Nyckelservice

Idag har föreningen avtal med Sickla Låsteknik dit du vänder dig om du önskar beställa extra nycklar. Flera medlemmar har framfört önskemål om att föreningen ska byta till en leverantör närmare Bromma. Styrelsen har diskuterat frågan och gjort bedömningen att det inte är aktuellt att byta leverantör under garantitiden.

Styrelsen vill också upplysa medlemmarna om att det är möjligt att beställa extra nycklar mot postförskott och på så sätt slippa behöva åka till Sickla Låsteknik vid Globen. Kostnaden för postförskott står medlemmarna själva för.  

Upphandling av ny elleverantör

Inför att nuvarande avtal med föreningens elleverantör går ut så har styrelsen tagit in offerter från flera leverantörer. Styrelsen har nu beslutat att byta leverantör. Det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 oktober 2019.

Genom detta byte räknar styrelsen med att minska föreningens elkostnader med 20 procent vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor per år.

Ordningsregler för poolen

Det är fantastiskt att se att poolen är så uppskattad och väl använd. Den är verkligen en tillgång för föreningen och oss medlemmar. Styrelsen påminner om de ordningsregler som gäller för poolen och som du kan ta del av på föreningens hemsida. Bland annat är det inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken och det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

Återvinningsrummet

Med anledning av de återkommande problemen med ordningen i återvinningsrummet så har styrelsen beslutat att på försök begränsa öppettiderna. Styrelsen kommer att återkomma längre fram med vilka dagar och tider som återvinningsrummet kommer hålla öppet. Övriga dagar och tider kommer medlemmarna hänvisas till Bromma återvinningscentral på Linta gårdsväg 16. Tills styrelsen meddelat den nya information så är återvinningsrummet öppet som vanligt.

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

GLAD SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!

Aktuellt från styrelsen

Vi vet att det finns stora och höga förväntningar på vad styrelsen ska kunna åstadkomma nu när vi boende äntligen fått ta över föreningen. Vi vill därför informera er om den prioritering som styrelsen satt för sitt arbete till den ordinarie årsstämman i december.

Vi har tre stora utmaningar som prioriteras av styrelsen. Dels handlar det om att säkerställa att det beslut som fattades på den extra föreningsstämman att riva upp markförsäljningen också genomförs. Med stor sannolikhet så kommer stämmans beslut att bli föremål för rättslig prövning vilket styrelsen har beredskap för. 

Vidare kommer styrelsen säkerställa att föreningen har anlitat rätt kompetens inför den tvåårsbesiktning som ska genomföras i mars nästa år. Detta för att säkerställa att de påpekanden som finns också åtgärdas av byggaren.  Styrelsen kommer anlita särskild konsult för detta arbete.

Slutligen är det styrelsens tydliga ambition att få kontroll på föreningens kostnader med målsättningen att få ned de ”onödiga kostnaderna”. Detta för att få ekonomiskt utrymme att prioritera investeringar och insatser som ökar vår trivsel och säkerhet. Genom att ha kontroll på kostnaderna är det styrelsens målsättning att klara framtida investeringar utan att behöva höja avgiften.   

Styrelsen har för avsikt att på en kommande föreningsstämma redovisa arbetet med ekonomin samt en plan för investeringarna.

 

Avgift för avier per post

Från och med den 1 augusti 2019 kommer föreningen ta ut en avgift för avier som skickas med post. Avgiften kommer vara på 7,50 kronor per avi  vilket är självkostnaden för porto. 

Vi ser gärna att avier skickas med e-post. Om du inte önskar betala den särskilda avgiften så tag kontakt med Ekerö Redovisningsbyrå  . Ange vilken förening (Brf Bromma Tracks) och lägenhetsnummer du har.

 

Information om tidigare gjord radonmätning

Radonmätningar genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 25 januari och 11 april 2018.

Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3 och samtliga radonmätningar visar halter betydligt under detta gränsvärde.

Om du vet att det genomfördes en radonmätning i din lägenhet och du önskar ta del av resultatet för den så kan du ta kontakt med styrelsen på

 

Rabatt på tapeter och målarfärg

Bostadsrättsföreningen har blivit medlem i Fastighetsägarna vilket innebär att vi medlemmar kan få rabatt hos Måleributiken i Alvik. Vi får där 20 procent rabatt på lagervaror och 10 procent rabatt på beställningsvaror. Medlemsrabatten gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten gäller ej på nettoprissatta varor.

Uppge i butikens kassa att bostadsrättsföreningen är medlem i Fastighetsägarna samt medlemsnummer 62248.

 

Föreningens e-post

Vi har förstått att de mail som styrelsen skickar från e-postadressen har en tendens att hamna i skäpposten så ta gärna för vana att titta i skräpposten då och då, inte minst om du skickar mail till styrelsen och väntar på svar.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/