Långtidsparkering

Föreningen har 79 garageplatser under gården som man hyr för 950 kr/mån samt 47 p-platser utomhus för 700 kr/mån. Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Administration så som köplats hanteras av Fastighetsägarna via deras plattform, även alla avtal tecknas och avslutas digitalt via Fastighetsägarnas plattform som ni finner i länken nedan. 

Parkeringsvillkor Brf BT.docx 

LOGGA IN

 

Med appen öppnar du även garageporten, felanmäler problem med garageporten och kommer enkelt i kontakt med Fastighetsägarnas kundtjänst. Via appen kan du även få notiser om när garaget ska städas eller andra pågående ärenden som berör dig som parkerar i garaget. Ni kan även se era aktuella avtal via appen.

Om ni vill nå Fastighetsägarna kan ni nå dom på följande

Teknisk och ekonomisk information       Kundservice@fastighetsagarna.se    08-617 76 00

 

Parkeringsvillkor

1. Platsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställningen av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på platsen icke är tillåtet. Nyttjande av eluttag får endast ske i samråd med fastighetsägaren. Laddning av elfordon är endast tillåtet på avsedda laddplatser.
2. Upplåtelse av platsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd.
3. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens plats.
4. Hyresgästen får icke utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.
5. Underhåll av platsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovannämnda punkt bekostas och ombesörjes av hyresvärden
6. Hyresvärden äger tillträde till platsen för utförandet av erforderliga. reparations- och underhållsarbeten. För infart till och utfart från platsen skall hyresgästen begagna för ändamålet iordningställd mark.
7. Om icke annat angivits i särskilda bestämmelser svarar hyresvärden för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg till platsen medan det åligger hyresgästen att svara för dessa uppgifter i vad avser själva platsen.
8. Hyresvärden friskriver sig från allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. Hyresvärden fritager sig därjämte från ansvar från intrång från obehöriga.
9. För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbete å platsen eller andra därmed jämförliga omständigheter skall hyresgästen icke ha rätt till nedsättning av hyran.
10. I övrigt gäller bestämmelser i allmänna hyreslagen, av fastighetsägaren/hyresvärden och myndigheter utfärdade föreskrifter.